!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, January 16, 2007

خواب


دقيقا چهار سال پيش، خيلي رويا ها داشتم، اينقدر توي روياهام غرق شدم تا خوابم برد، و اينقدر خوابيدم تا كاملا خودمو فراموش كردم

1 Comments:

At 1:29 PM, Anonymous Majid said...

neveshte ha va ax haye jalebi boodan... :)

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************