!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, January 16, 2007

برنگرد


يه حرفه نو، يه بوي تازه، يه حسرت به جا مونده،
به فاصله يك نفس تفاوت بود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************