!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Saturday, May 13, 2006

معجون مورد علاقه

کمی نمک دلشوره
کمی دارچین اعصاب خوردی
کمی تخم مرغ گندیده شده
کمی ماست ترشیده
کمی خربزه و عسل
اینارو هروز یه معجون می کنه و می خوره
به این وضع عادت کرده ...اگه نخوره حالش بد می شه
ولی همه می دونن اون شکلات شیرین و به این معجون ترجیح میداد
ولی می گه دیگه شکلات ها مزه ای ندارن
به خاطر همینم شکلات خوردنو ترک کرده و فقط معجون مورد علاقش و می خوره

***********************************************

Tuesday, May 02, 2006

...يادم مياد

دنياي فلزي وزمين سرد و خونه هاي بتوني
شباي بي ستاره و صورتهاي رنگي و دلاي سياه
هويت هيچ چيز مشخص نيست
يادم مياد يه ننو بود كنار درخت، برگهاي زرد درخت مي افتاد تو صورتم و نور خورشيد مي خورد توچشمم، چشمايي پر از اميد كه شبا رو به آسمون ستاره ها رو مي شمرد، با دلي پر از آرزوهاي شيرين كه فقط به يه نقطه خيره مي شد و مي خنديد....حالا چي مونده؟
دنياي فلزي وزمين سرد و خونه هاي بتوني
...شباي بي ستاره و صورتهاي رنگي و دلاي سياه

***********************************************

Monday, May 01, 2006

نامه سرگشاده

سلام چطوري خوبي؟
چه خبر؟ هنوزم صبح تا شب سرت شلوغه؟ خيلي وقته از حال هم بي خبر مونديم، خيلي وقته كه صبح ها كه از خواب بلند مي شم دلم مي خواد گريه كنم. باز صبح شد يه روزه ديگه چند ساعت مونده تا شب بشه
فقط سعي مي كنم بخوابم كه روزهاو شبها بگذره و من چيزي از گذر زمان نفهمم، با دوست هام كه ميرم بيرون، دلم ميگيره ، اصلا نمي فهمم اونا چي مي گن فقط به خودم فكر مي كنم و بدون اينكه بفهمم اشكم در مياد ، فقط بعضي از دوستام مي گن چي شدي؟ هميشه همينطوريه زود از همه چي خسته مي شم ،زود آدمها برام تكراري ميشن
ديشب رفتم تو ايوون ستاره ها رو بشمرم ، باور مي كني يه ستارم نديدم؟ اونوقت از خدا چه انتظاري مي تونم داشته باشم،يادم مياد قديما يه ستاره ميموند كه من بهش زل بزنم، يك ساعت نشستم و تكون خوردن برگها رو گوش دادم، نمي دونم اشكم اومد يا نه؟ آخه وقتي اشكم مياد اصلا متوجه نمي شم، اومدم بخوابم يه آهنگ گذاشتم و سرم وكردم تو بالش ، سعي كردم با افكار به هم ريختم بخوابم، صبح كه پاشدم اشكهام رو صورتم بود ، خواب بد ديده بودم، افتاده بودم رو زمين و همه بهم مي خنديدن و مسخرم مي كردن، خيلي ترسيده بودم
مي دوني دلم خيلي گرفته، همه چيز زود خستم مي كنه، تو دو راهي گير كردم ، همه برنامه هام به هم ريخته، دلخوشي هام تموم شده، ميدوني چي ميگم؟
پيوست: جاده بي عبود

***********************************************