!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Saturday, April 22, 2006

با دست خالي

سلام

اين چند وقت كه نمي نوشتم، مطلب داشتم...اما نخواستم اونهارو وارد كنم و ترجيح دادم اين بار بعد از اين همه داستان و شعر كه براي خيلي وقت پيش بود يك شرح حال بگم ...

مي دونم كه خيلي وقته نمي نويسم ...نه به خاطر اينكه حرفي براي گفتن ندارم ، اونقدر حرفها دور سرم مي چرخند كه من نمي تونم بيانشون كنم

اين مهم نيست...كه من نمي نويسم ؟ مهم اينه كه فعلا انگيزه زيادي براي بيانشون ندارم

شايد خسته شدم از يكنواختي

يا براي خودم تكراري شدم

فقط مي دونم كه باز دارم خسته مي شم

شايد هم... يه ليوان آب سرد حال من رو خوب كنه...

پيوست: نوشته قبل

***********************************************