!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Saturday, February 11, 2006

عکس از محمد راز دشت


قد خمیده سه ساله کی دیده؟ سرای بریده رو تو نینوا
...رنگ خون و دستای کبود و رنگ پریشون و تو کربلا

بوی سیب و حرم حبیب و حسین غریب و کرب و بلا

دل خسته یه گوشه نشسته ،میگه دل شکسته بیا بابا
...بوی پونه، طفلکی می دونه عمه پریشونه تو خرابه ها

رنگ نیلی ضربت سیلی به صورت نیلی ،تو خرابه ها
...گل لاله یه گل آلاله حرم سه ساله قراره ماست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************