!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, February 07, 2006

كنار پنجره

كنار پنجره
خاطراتمو مرور مي كنم
با آهنگي كه بيش از سه ساله اونو گوش مي كنم ...با آدمهاي خوب و بدي كه در گذر زمان با من بودن ،حالا همه از زندگيم رفتن و باز هم روياهاي قشنگم با من موندن ،روزهام داره بهتر از روزهاي گذشته مي شه ،فقط منتظر لحظه اي هستم كه تو روياهام اونها رو مي ديدم مي بينم و با اونها زندگي مي كنم
اما خيلي خستم ،خسته از اينكه فقط تو روياهام بهشون مي رسم ،....حالا مي خوام برم كناري بشينم و چشمامو ببندم تا همشونو توي خواب مرور كنم و باهاشون زندگي كنم...پس شب بخير

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************