!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, January 12, 2006

روزهای شوم

برگشتیم به همون روزهایی که اسمش رو گذاشتیم شوم
این روزهای شوم را با تمام وجودم می پرستم
منو تو منتظریم
منتظر سپری شدن روزهای شومی که در پیش داریم
به گفته فروغ هوا سرد است اما گرم می شود ...گرم گرم
مثل همین روزهایی که من و تو با گرمی سپری می کنیم

1 Comments:

At 2:12 PM, Anonymous Anonymous said...

chera nayumadi inja benevisiiiiiiiii?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************