!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, January 12, 2006

بلایی که سرم اومد

با کاتر روشو تراشيد
چند قطره آب نمک روش ريختم
يه مرگ موش بهش دادم،يهو از کار افتاد
بايد اين اتفاق مي افتاد وگرنه احساس سوزش ميکرد
اين قلبم بود که اين بلا سرش اومد

1 Comments:

At 8:06 AM, Anonymous Anonymous said...

ghashank amma dadnak...
ziba amma sooznalk...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************