!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, January 10, 2006

باز با تو تنها هستم

باز با تو تنها هستم
با تو به روزهاي تلخ برگشتم
به روزهاي سياه با تو نبودن
با تو خاطراتم را مرور مي کنم
با تو دفتر خاطراتم را مي سوزانم
با تو، ولي با ياد تو
بي تو بودم
بي تو به تو فکر ميکنم
پس با تو هستم و خواهم ماند
با من باش و با ياد من به من فکر کن

1 Comments:

At 4:52 AM, Anonymous maryam said...

man yeki ke ta delet bekhad ghate daram hala halaha ham fekr nemitonam peydahs konam. yani che ra peydashon mikonam age yeroz halesho peyda konam va khone tekoni konam hatman harkodom az on ghateharo ye jaii peyda mikonam chon midonam ghateha jai narafte hamin jast toam hamintor.faghat ba yad yeroz hemmat bezario ye khone tekoni hesabi bokoni

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************