!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, December 22, 2005

من بدون شباهت


اين منم بدون هيچ شباهتي به من
اين عكس رو يك عكاس در بندر تركمن از من گرفته

***********************************************

Wednesday, December 21, 2005

بگذار با خود خسته ام باشم

***********************************************

Sunday, December 04, 2005

روزهايي كه ميگذره

اين چند وقت خيلي نوشتم ولي وقتي براي وارد كردنشون به وبلاگ پيدا نكردم
روزها مثل همون روزهايي كه هرروز مينوشتم ميگذره با يه كمي تفاوت اونم اين كه وقتي انتظار چيزهايي رو كه نداشتم برام اتفاق افتاد
خيلي حرف ها دارم ازخوب خوب تا بد بد
البته خوب ها بيشترن شما هم منتظر باشين

***********************************************