!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, November 14, 2005

كار آقاي ندايي


از ديدن اين كار نميترسين؟

1 Comments:

At 7:31 PM, Anonymous امین said...

نقاب!، اونقدرها هم وحشتناک نیست!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************