!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, November 23, 2005

خسته از تقدير زمستان

!تقدير زمستان منو خسته ميكنه
!هنوزم مي گم كه انتظار غم شيرينيه

1 Comments:

At 10:59 AM, Anonymous Anonymous said...

اين روزهاي به ظاهر تلخ رو دوست دارم

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************