!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, November 07, 2005

الان میرم

باشه الان میرم
نه دیگه میل ندارم

چاییمو هل هلی سر کشیدم ،اینقدر داغ بود که تا ته گلوم سوخت
تند تند پامو کردم تو کفش و پشتشو تا زدم ،بند کفشام آویزون بود
چونه مقنعم تقریبا بالای سرم بود ،یکمی هم چروک بود، چون از زیر تخت برداشتمش
دستامم خشک شده بود ،یادم رفته بود کرم بزنم
سریع به سمت در رفتم و در و باز کردم و پشت سرم محکم بستم
مامان مثه همیشه از ایوون داد زد باز درو اینجوری بستی؟
منم مثل همیشه اهمیت ندادم
با اخم نشستم تو ماشین و روشنش کردم
اثرات نخوردن صبحانه داشت روی معدم تاثیر خودشو میذاشت
اهمیت ندادم ،مثل همیشه ماشین رو موج اف ام بود و اون خانومه که خیلی زیاد حرف میزنه داشت بازم حرف میزد،سی دی رو به خورد ضبط دادم و شروع کردم به خوندن
این آهنگ هم من و داشت یاد بدبختی هام مینداخت خاموشش کردم و شیشه هارو کشیدم پایین
مغز خرابم اجازه نمیداد راحت باشم مثه همیشه رفتم تو فکر،بعد از چند ثانیه دیدم که چند میلی متر مونده که برم زیر یه کامیون ،پشتش هم نوشته بود : یاور همیشه مومن
مردم هم دلشون خوشه
کدوم یاور همیشه مومن بابا؟ همشون لا مذهبن
باز من رو یاد چیز های ناراحت کننده انداخت
اینقدر ترافیک بود که دیدم داره حوصلم سر میره ،در داشبرد رو باز کردم یه سی دی غرازه دیدم ،بازم دادم به خورد ضبط و شروع کرد به خوندن!وای که چقدر با اون آهنگ خاطره داشتم ،شنگول شده بودم ،شیشه هارو دادم بالا و باهاش خوندم
دیگه تقریبا رسیده بودم ،تو آینه خودمو نگاه کردم، چه قیافه خوبی دارم؟!چه اعتماد به نفسی !!! اصلا واسه چی اینقدر بد اخلاق تا اینجا رو طی کردم!همه چی که اینقدر خوب بود؟
! در هر صورت یادم نمیاد چرا کسل بودم...الان که خوبم...خب دیگه رسیدم و رفتم

1 Comments:

At 7:58 PM, Anonymous Payam said...

2nya hamoon boodevo hast...hegharat az mavo mane...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************