!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, November 07, 2005

اگه میمردم

!امروز یه ماشین تو خیابون قائم مقام داشت زیرم میکرد که من جا خالی دادم
یه لحظه داشتم میمردم!اگه میمردم دیگه وب لاگ نمینوشتم
اگه میمردم دیگه به هیچ کدومتون زنگ نمیزدم
اگه میمردم مامانم یه نفسی میکشید
اگه میمردم بابام دیگه حسابش خالی نمیشد
اگه میمردم دیگه کسی جیغ نمیزد که صدای ضبط رو کم کن
اگه میمردم دیگه سرویس دانشگاه این همه راه نمیومد
اگه میمردم مامانم پول دانشگاهمو میگرفت و با پولش برام مجلس ختم میگرفت
اگه میمردم اتاقم همیشه مرتب میموند
اگه میمردم لباسهامو تا چند وقت دیگه تن آدمای مستحق میدیدن
اگه میمردم ماهیمم تو اتاق از گرسنگی و تنهایی میمرد
اگه میمردم پس فردا سومین روزی بود که مرده بودم و چهل روز دیگه چهلمین روز
و شما میتونستین یه حلوای خوشمزه بخورین با یه شام درست و حسابی که دست پخت مامانم باشه
!چقدر نکته مثبت!!! کاشکه جا خالی نداده بودم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************