!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, November 07, 2005

علی شریعتی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************