!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, November 02, 2005

غیر قابل فهم

...برای فهمیدن هر اشتباه یک دلیل کافی است و برای دلیل آن یک قطره اشک
...برای فهمیدن یک معادله یک مسئله کافیست و برای حل آن یک قلم
ولی برای فهمیدن تو یک دنیا فهم هم کافی نیست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************