!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, November 02, 2005

کلاف کور

کلاف های سرنوشت هر لحظه بافته میشوند ودر حال حرکتند
صبح میشود ولی برای تو شب میماند ،سرنوشت تو دیشب گره خورد
به شب برگرد و گره کورش را باز کن!وقتی باز شد همانجا بمان ،کمک من کن تا من هم با تو به صبح برگردم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************