!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, October 12, 2005

Track 02

ترک 02 موبایلمو دائما گوش میدم
ترک 02 رو که گوش میدم برای چند دقیقه انرژی میگیرم
ترک 02 رو که گوش میدم یاد این می افتم که خیلی دلم گرفته بود
ترک 02 رو که گوش میدم یادم می افته چند روزه منتظرم
ترک 02 رو که گوش میدم یادم میاد چقدر کار نیمه کاره دارم
ترک 02 رو که گوش میدم یاد بدبختی هام می افتم
ترک 02 رو که گوش میدم بغضم میگیره
ترک 02 رو که گوش میدم اشکم در میاد
دیگه نباید ترک 02 موبایلمو گوش کنم
ترک 02 موبایمو پاک کردم
خیالم از ترک 02 راحت شد
دیگه ترک 02 رو گوش نمیدم که حالم گرفته بشه یا هرچیزه دیگه...
کاش جایی بود که ترک 02 رو دوباره بردارم،چه اشتباهی کردم
...میخوام یک بار دیگه ترک 02 موبایلمو گوش کنم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************