!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, October 19, 2005

با تشکر

چند روزیه که بلاگ من قیافه بهتری پیدا کرده
با تشکر از آقای الف،ف که اینجانب را در نصب کنتر و لینکها بر روی بلاگ یاری دادند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************