!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, October 13, 2005

انگیزه

چه عجله ای دارن؟
کجا میخوان برن؟
با چه انگیزه ای؟
این همه حرکت سریع برای چیه؟
من انگیزه ای نمیبینم که بخوام دنبالش برم
جایی قرار دارن ؟
آخه اون چیه که اینقدر به سمتش کشش دارن؟
شاید نزدیک افطاره و حرکت سریع برای سیر شدنه؟
نه ساعت 12 صبحه پس یعنی چی؟
وقتی خودم دنبال چیزی نیستم حرکت سریع و تلاش کسی برام قابل درک نیست ،دوست دارم آروم راه برم
جایی نرم یه کنج بشینم و فقط فکر کنم
دنبال بهونم مثل همیشه، کسی فهمید من این چند روزه خوب نیستم؟
قول میدم نفهمیدین ،نفهمیدین چون آروم نشستم و چیزی نمیگم ،حرکت ندارم تا کسی متوجهم بشه
مثل بقیه نمیتونم سریع حرکت کنم،وقتی یه کسی رو با تحرک میبینین ،میفهمین دنبال یه چیزی هست ،با یه انگیزه و هدف مشخصیه و دنبال هدفش در حال حرکته!خوش به حالش
دلم میخواد مثل بقیه باشم ،آخه اینم گفته بودم که به انگیزه های کوچیک هم راضیم ،ولی همونا رو هم از دست دادم و الان ندارم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************