!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, October 10, 2005

بهت گفته بودم

تنها کسی که میتونم بهش بگم ازش متنفرم تویی
تنها کسی که هیچ وقت برام اهمیتی نداشته تو بودی
تنها کسی که وجودش تو زندگیم تاثیری نداشته تو بودی
تنها کسی که دلم میخواد برای همیشه نبینمش توهستی
تنها کسی که ازش خسته شدم توبودی
تنها کسی که هیچ وقت احساسی بهش نداشتم توبودی
تنها کسی که به راحتی از یادم میره توهستی
تنها کسی که موقع رفتنش اشک نیمیریزم تو خواهی بود
بهت گفته بودم
گفته بودم که تنها کسی که میتونم بهش بگم حرفام دروغه خود تویی
ولی میدونم تنها کسی بودم که میتونستی بهش دروغ بگی
ولی هیچ وقت فراموش نکن که من بودم همه اینارو دروغ گفتم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************