!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, October 10, 2005

باید از دوستم بپرسم

يه آهنگ راک گذاشتم و اعصابمو داره ميريزه به هم ،سی دی هام کف اتاق ريخته ،وقتي راه ميرم لباسام زير پام چروگ ميشن،ميخواستم نوشته هامو بزنم به ديوار ،جعبه سوزن از دستم افتاد ،نتونستم جمع کنم به خاطر همين اون گوشه اتاق نميشه راه رفت،مقوا هايي که ريز ريز کردم کف اتاق رو مثه رنگين کمون کرده،وقتي داشتم نوشابه ميخوردم، ليوان از دستم افتاد زمين شکست ، جارو برقي رو آوردم ديدم پره مجبور شدم بازش کنم و تمام آشغالاشو در بيارم ،ولي کيسش از دستم افتاد و تمام اتاق خاکي شد،خورده شيشه ها هم همينجوري رو زمين موندن
چجوري اين شلوغي رو جمعش کنم ،نميتونم ،چون مثه ذهن خودم مغشوشه نميدونم
به شلوغي کدوم فکر کنم ،وقتي يه چيزي اين قدر به هم ميريزه چند روز همينجوري ميمونه ،کسي نميتونه به دادش برسه،ميدوني چي ميگم؟نميدونم ذهن خودمو جمع کنم يا نه اول اتاقمو؟بايد زنگ بزنم از دوستم بپرسم شايد بتونه بهم بگه؟

1 Comments:

At 10:22 PM, Anonymous Anonymous said...

kheyli bahale , yani har chi boode , har chi etefagh oftade har chi ke be cheshme har kasi nemiad to neveshti , va in jadido nousesh karde , ghashang bood.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************