!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Friday, September 30, 2005

!!!به خداگفتم شاید ندیدنت
...از خاطرم دورم کنه
دیدم ندیدنت فقط
...میتونه که کورم کنه
گفتم صداتو نشنوم
...شاید که از یادم بری
دیدم تو گوشم جز صدات
...نیستش صدای دیگری
ندیدن و نشنیدنت
عشقت رو از دلم نبرد…فقط دونستم بی تو دل پر پر شد و گم شد و مرد
این روزا محتاج تو ام ،من نمیگم دلم میگه…
فردا اگه مردم بیای چه فایده ای دیگه داره؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************