!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Friday, September 30, 2005

!!!میدونم که میری

اگه نمیتونی خوشحالم کنی نزدیکم نشو ! بذار و برو
اگه نمیتونی ساکتم کنی نپرس چته؟ بذار و برو
اگه از سرازیری میترسی بازم نزدیکم نشو! بذارو برو
اگه زندگی راحت و دوست داری اینجا نمون بذار و برو
اگه از سکوت فراری ای بذارو برو
اگه حوصله اشکامو نداری بذارو برو
اگه از مرگ میترسی بذارو برو
اگه حرفام عجیب غریبه باید بزاری بری
اگه داری ترکم میکنی از خودت رد پا جای نذار
..........................................

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************