!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, July 13, 2005

!!!!نقطه دور از دسترس


........كنار پنجره واستاده بودم داشتم بيرون و نگاه ميكردم رفتم تو فكر
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
يعني من انقد خلم؟؟از اينجا هم كه جايي رو نميشه ديد؟؟...آخه ديوونه از اينجا هم دورتره....دورترين نقطه ممكن....يعني چي شد كه اينجوري شد؟!!!!واقعا نميدونم كه چي شد؟؟!!
يعني ممكنه يه روزي اين پنجره براي دورترين نقطه هم مثله زره بين بشه؟؟؟
دوست دارم كه بشه...خدا رو چه ديدي شايد شد....واي...هركي اين نوشته هاي احمقانه رو بخونه فردا برام از تيمارستان وقت ميگيره
اشكالي نداره هركسي يه موقعي رو مد ديوونگي هم ميره!مگه نه؟.....
الان دارم پويا گوش ميدم...خيلي الان به ديوونگي من مي خوره

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************