!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, July 13, 2005

آرزوها


:آرزوهاي آدما در سن هاي مختلف
:يك تا هفت سالگي
ظهر ها نخوابم
زود تر بزرگ شم
شبا جلوی تلويزيون بخوابم
يه بار تنهايي برم حموم
تو بازی جوراب شلواری رو بجای مو بکنم سرم
نايلونو بكنم تو سرم
ظهرها تو كوچه بازي كنم
ظهرها باغچه رو آب بدم
بستني مو از ته بخورم
رژ لب داشته باشم
كفش پاشنه بلند داشته باشم
اسکیت یا دوچرخه داشته باشم
موهام تا انگشتای پام بلند شه
وقتی بزرگ شدم ریشام طلایی باشه
زود تر برم مدرسه
جامو تو کلاس عوض کنم برم پیش دوستم
:هفت تا دوازده سالگي
واسه معلممون زیر پایی بگیرم
مامانم بزاره برم تولد دوستام
ديگه نرم مدرسه
:دوازده تا پانزده سالگي
بابا اينقدر گير ندين نميتوني نميشه!ميتوانيم ميشود
ديگه بزرگ شدم ،تنهايي ميخوام برم بيرون
:پانزده تا بيست سالگي
واقعا ديگه از مدرسه خسته شدم
يه پارتي داشته باشم كه راحت برم دانشگاه
يه ماكسيما داشته باشم، شبا وليعصر يه تابي بخورم
يه كار خوب داشته باشم كه دستم تو جيب بابام نباشه
..................
!!!!خب ديگه با عرض پوزش ،...من تا همين جا تجربه كردم

1 Comments:

At 10:25 PM, Blogger alireza said...

salam,omidvaram khob va khosh bashi..be omid khoda konkor ham ghabol mishi....gorgan khosh begzareh...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************