!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Friday, July 08, 2005

................ روز ای خوبی رو دارم میگذرونم
..........خیلی خوب ،حتی انتظارشم نداشتم
..........!!!!ولی همش به خودم زهر میکنم

پنج شنبه ،شانزده تیر

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************