!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, July 06, 2005

!!!!اگه بشه چی میششه


!!!!!داشتم فکر میکردم...خوابم نمیبره بد شانسی
......یه عالمه فکرای خوب
!خیلی عجیبه ....دو ساعتی گذشته
یعنی میشه _
نه نمیشه _
!!!چرا شاید بشه... نفوس بد نزن_
یعنی فکر میکنی بشه؟؟ _
خب....ممکنه_
پس خیلی بهش فکر نکن_
...ممکنم هست شانس من نشه_
حالا اصلا چی بشه؟؟؟_
همین که الان خوابم ببره_
وا خیلی لووسی.مسخره کردی؟_
خودت لوسی .بابا مسخره چیه؟من چیزه دیگرو_
میگم شاید بشه...خب نمیتونم بگم،روم نمیشه
ااا خوبه پس !من که میگم میشه_
یعنی میشه؟؟؟_
نه نمیشه_
!!!چرا شاید بشه... نفوس بد نزن_
......._

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************